In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 28 Năm 2020
(tuần 28 năm 2020, từ 06/07/2020 đến 12/07/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN 28

Thứ hai: Dạy học bình thường, tiết SHL đảo ra tiết 4.

Thứ ba: C Nhân kiểm tra học bạ khối 6 lúc 14h

Thứ tư:8h00: Rà soát hồ sơ KĐCL ( C Nhân, thầy Quý)

HS lao động theo phân công.

Thứ năm: 7h 30: Họp hội đồng cuối năm, trang hoàng lễ phát thưởng, tổng kết năm học: thầy Quý, thầy Long.

Thứ sáu: 6h45:  Tổng kết, phát thưởng năm học 2019-2020.