In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 26 Năm 2020
(tuần 26 năm 2020, từ 22/06/2020 đến 28/06/2020)

1. Coi và chấm KTHKII  theo kế hoạch phân công từ 23/6 đến 27/6

2. Cập nhật toàn bộ điểm thường xuyên, định kỳ vào sổ, lên cổng thông tin.

3. Cập nhật điểm môn Tin học vào sổ.

4. Tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

5. Rà soát việc cập nhật lịch báo giảng, sổ đầu bài đảm bảo đầy đủ, chính xác .

6. Thứ 3 (23/6):

16 giờ 00 - Toàn thể GV tham gia cập nhật thông tin cá nhân hộ gia đình giúp công an xã.

7. GV tổng hợp điểm kiểm tra HK2 môn Toán báo chuyên môn nhà trường:

Toán 6: thầy Thiện                    Toán 7: thầy Hòa

Toán 8: thầy Quý                      Toán 9: cô Nhân