In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 25 Năm 2020
(tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020)

1. Thực hiện chương trình tuần 12 HKII, tăng cường hướng dẫn ôn tập cho HS chuẩn bị KTHKII.

2. Cập nhật các thông tin chính xác, kip thời, đảm bảo đúng quy định.

3. GVBM ký mượn, trả TBDH cho thiết bị.

4. Tiếp tục thực hiện dạy BD HSG K7, 8.

5. Cập nhật các cột điểm kiểm tra theo PPCT.

6. Thứ 5 (18/6)

13h30: Họp chuyên môn

14h00: Ngoại khóa chuyên đề tổ " Đố vui để học Toán Tin 6"

7. Thứ 7 (20/6) - Kiểm tra HKII môn Công nghệ, GDCD theo kế hoạch của trường.