In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 21 Năm 2019
(tuần 21 năm 2019, từ 20/05/2019 đến 26/05/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 40

1. Thứ hai: (20/5): Họp chuyê môn.

2. Thứ ba: HS toogr kết lớp theo suất học

3. Thứ tư: HS lao động vệ sinh trường lớp.

4. Thứ năm: Sáng: họp tổng kết hội đồng, phân công trực hè.

Chiều: Lao động về sinh, dọn và niêm phong các phòng bộ môn.

5.THứ sáu: Kiểm kê tài sản, sắp xếp phần thưởng.

6. Thứ bảy: 6h30: Tổng kết năm học.