In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 2 Năm 2020
(tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)

1.Thực hiện coi thi và chấm thi theo phân công.

2. Báo cáo điểm thi và vào điểm thi HK1.

3. Thực hiện phân công chuyên môn hk2 từ 10/01/2020.

4. Thực hiện chương trình học kỳ 2 bắt đầu từ thứ sáu ngày 10/01/2020.

5. Góp ý, xây dựng bài dạy thi GVG thầy Quý.