In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 2 Năm 2019
(tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 HK2:

1. Thực hiện TKB và phân công chuyên môn HK2 từ 07/01/2019.

2. Thực hiện chương trình tuần 1 HK2.

3. Tăng cường BD HSG chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.(22 và 23/01/2019).

4. Quan tâm đến số lượng HS và nề nếp HS sau thi HK1.

5. Thứ năm: 

Sinh hoạt chuyên môn.

Thao giảng chuyên đề: Cô Nhân.