In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 19 Năm 2020
(tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN 6 HK2

1. Thực hiện chương trình Tuần 06 học kỳ II.

2. GV tăng cường kiểm tra vở, kiểm tra việc ghi chép, làm bài tập về nhà của học sinh, phụ đạo học sinh yếu.

3. Phân công dạy thay cán bộ, giáo viên tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành lần thứ XII (Chiều 05, ngày 06.5.2020).

Chiều thứ ba (05.5.2020) dạy thay thầy Quý: 

Sáng thứ tư (06.5.2020) dạy thay cô Nhân: tiết 1; 3; 4; 5: thầy Hòa

4. Thứ năm ( 07.5.2020)

               13h30 : Họp Hội đồng.

               14h30 : Sinh hoạt Tổ chuyên môn.

5. Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7, 8. GV lập danh sách học sinh nộp chuyên môn sắp xếp lịch học.