In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 13 Năm 2019
(tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 32

1. Thực hiện chương trình tuần 11 HKII.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3.Cập nhật điểm vào cổng TTĐT và lên mạng.

3. Duy trì BD HSG K7,8.

4. Hoàn thành các nội dung BDTX năm học nộp tổ(28/3)

5. Triển khai đề cương Ôn tập HKII cho HS.

6. GV nộp câu hỏi ngoại khóa Rung chuông vàng lên Mail của tổ.