In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 10 Năm 2019
(tuần 10 năm 2019, từ 04/03/2019 đến 10/03/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 29

1.Thực hiện chương trình tuần 8 HK2.

2. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG các khối lớp theo phân công.

3. Câph nhật thông tin chính xác, kịp thời.

4. Ra đề thi và đề cương HK2:

        Toán                         Tin

Toán 6: Thầy Quý.            Tin 6: Thầy Quý

Toán 7: Thầy Hòa.           Tin 7; 8 Thầy Long

Toán 8: C Nhân.               Tin 9: thầy Sơn

Toán 9: Thầy Sơn.

5. Thứ tư: Họp HĐSP lúc 13h40phút.

(Tiết 1 vào học lúc 12h30)

6. Tham gia hoạt động 08/03 do nhà trường và CĐ tổ chức ngay 07/03/2019