In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 10 Năm 2015
(tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 28 

1. Thực hiện chương trình tuần 7/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Triển khai công tác bồi dưỡng HSG các bộ môn.

4. Thứ năm (05.3) - 9h00 - Họp hội đồng.

                             11h00 - Tọa đàm kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

5. Rà soát chương trình chuẩn bị kiểm tra một tiết chung đề vào tuần 29 các môn: Hình 7 - Đại 8.

6. Hoàn thành BDTX nội dung 2 theo công văn của Phòng GD.