In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 1 Năm 2020
(tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)

1. Thực hiện coi và chấm kiểm tra HK1 theo phân công.

2. Tổng hợp bài kiểm tra HK1:

Toán 6: thầy Sơn.

Toán 7: thầy Thiện

Toán 8: thầy Hòa.

Toán 9: Cô Nhân.