In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 52 Năm 2018
(tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018)

             KẾ HOẠCH TUẦN 19.

- Thứ hai, thứ ba dạy học theo TKB.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Tiếp tục coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn và công lệnh.

- Các môn thi xong cập nhật điểm đúng quy định.

- Tiếp tục BD HSG, học sinh tham gia thi HBTA.