In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 52 Năm 2017
(tuần 52 năm 2017, từ 25/12/2017 đến 31/12/2017)

 

              KẾ HOẠCH TUẦN 19

- Hoàn thành các cột điểm 

- Tham gia coi thi và chấm thi theo kế hoạch.

- Cập nhật điểm kịp thời đúng quy định.

- Nộp các mẫu báo cáo đúng quy định.

- Tham gia chia tay thầy Mai về hưu, lúc 1600 ngày 30/12/2017.