In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 52 Năm 2016
(tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

- Thực hiện chương trình tuần 19.

- Tiếp tục coi thi - Chấm thi theo phân công.

- Hoàn thành các ccột điểm, cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Nộp các mẫu báo cáo .