In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 34 Năm 2017
(tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017)

-  Thực hiện chương trình tuần 1.

- Ổn định nền nếp dạy và học.

- Cập nhật LBG kịp thời đúng quy định.

- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách.

- Thứ 5 ( 24/08/2018) SHCM lúc 13h30.

+ Xây dựng kế hoạch cá nhân, tổ.

+ Xây dựng chương trình dạy học.

- Giáo viên BDHSG đăng kí lịch dạy.