In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 26 Năm 2020
(tuần 26 năm 2020, từ 22/06/2020 đến 28/06/2020)

                   KẾ HOẠCH TUẦN 45

- Thực hiện chương trình tuần 13

- Coi và chấm KTHKII  theo kế hoạch phân công từ 23/6 đến 27/6 

-  Rà soát việc cập nhật lịch báo giảng, sổ đầu bài đảm bảo đầy đủ, chính xác .

- Thứ 3 (23/6):

+ 16 giờ 00 - Toàn thể GV tham gia cập nhật thông tin tại Xã Quảng Thành. 

- Các môn thi xong báo cáo điểm và cập nhật  điểm vào sổ, cổng thông tin.

- Tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.