In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 20 Năm 2019
(tuần 20 năm 2019, từ 13/05/2019 đến 19/05/2019)

                 KẾ HOẠCH TUẦN  39

- Dạy và học theo TKB thứ 3,6,7. Hoàn thành chương trình năm học.

-  Cập nhật và hoàn thành điềm HKII ( Sáng thứ 4)

-  Rà soát các loại hồ sơ cá nhân; Cập nhật, bổ sung đầy đủ.

- Thứ 4 (15/5) 

+ GV tập trung vào điểm, học bạ.

+ 13h30: Khảo sát chọn HSG khối 8 (T. Khánh coi khảo sát)

- Thứ 5 ( 16/5)

+ 8h00: Kiểm tra chéo hồ sơ K6,7,8(GVCN)

+ 13h30: Tổng kết tổ chuyên môn

- Thứ 6 (17/5)

+ 14h00: Họp hội đồng thi đua

+ GVBM tổng hợp kết quả nộp cho chuyên môn.