In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 2 Năm 2019
(tuần 2 năm 2019, từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)

              KẾ HOẠCH TUẦN 21

- Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

- Cập nhật thông tin đúng quy định.

- Tăng cường công tác BD HSG chuẩn bị thi cấp huyện.

- Thầy Thuần tham gia làm công tác trọng tài tại PGD.

- 13h30 ngày 09/1 cô phúc tham gia họp BGK tại PGD huyện.

- Thứ 5 (10/01) 13h30: Sinh hoạt chuyên môn; Thao giảng định kỳ: T. Toàn

- 13h30 ngày 11/1 cô Phúc tham gia họp BGK tại PGD huyện.

- Tuyển chọn và tập luyện đội bóng đá ( Thầy Toàn, Thuần)