In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 19 Năm 2019
(tuần 19 năm 2019, từ 06/05/2019 đến 12/05/2019)

        KẾ HOẠCH TUẦN 38

- Coi thi Và chấm thi theo phân công.

- Cập nhật điểm các môn đã kiểm tra.

- Báo cáo chất lượng kiểm tra học kỳ II.

- GV Hoàn thành cập nhật điểm hồ sơ lớp 9, hạn cuối thứ 5 (09/05)

- Nộp đề khảo sát HSG khối 8 môn Tiếng Anh.