In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 18 Năm 2017
(tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017)

             KẾ HOẠCH TUẦN 37

- Coi thi và chấm thi theo phân công chuyên môn.

- Các môn thi xong cập nhật điểm vào sổ chính cổng TTĐT.

- Thầy Khánh tham gia tập văn nghệ theo công lệnh ngày 04-05/05/2017.