In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 9 Năm 2016
(tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 9 KỲ II

Thực hiện chương trình tuần 9 kỳ II.

Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

Nắm chắc số lượng HS, chuyên cần trong các giờ học cụ thể.

Chiều thứ năm 03/3) 13h30 - Họp hội đồng sư phạm.

Cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Xây dựng đội học sinh giỏi môn tiếng anh 7.(Cô Phúc)

Thanh tra toàn diện T.Toàn dự giờ tiết 3 thứ 3, tiết 8 thứ 4. T.Vững, T.Thuần.