In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 16 Năm 2016
(tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 35

Thực hiện chương trình tuần 35.

Các môn, TD, AN, CD tiến hành thi kỳ 2.

Môn AV tăng cường ôn tập thi kỳ 2.

Kiểm tra cập nhật đăng ký đồ dùng dạy học lên mạng.

Cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.

Chiều thứ năm 14h30 sinh hoạt chuyên môn

Tăng cường dự giờ thăm lớp đủ chỉ tiêu năm học.

Hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Kiểm tra học kỳ 2 môn Công Dân 8, 9 tiết 3 thứ 5, Công Dân 6, 7 tiết 7 thứ 5. GV toàn tổ coi thi.