In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Thể dục - GDCD - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 1 Năm 2016
(tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 KỲ II.

 

Thực hiện chương trình tuần 1 HKII năm học 2015 - 2016

GVCN nắm chắc tình hình số lượng lớp báo cáo cho nhà trường.

Nắm kế hoạch chuyên môn để thực hiện đảm bảo.

Đốc thúc học sinh tiếp tục thi IOE.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi hùng biện Tiếng Anh.

Sinh hoạt chuyên môn, tiếp thu chuyên đề e-learning, Triển khai đánh giá giờ dạy giáo viên theo quy định mới.