In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 44 Năm 2014
(tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 11:

Thực hiện chương trình tuần 11 học kỳ 1.

Tăng cường dự giờ thăm lớp.

Dự giờ Cô Hiền.

Kiểm tra công tác dạy bồi dưỡng.

Hướng dẫn học sinh thi IOE vòng 11, 12.

Chuyển phòng UDCNTT.

Vệ sinh phòng thực hàng hóa học.

Kiểm tra việc cập nhật điểm vào sổ, lên mạng.