In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 37 Năm 2015
(tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 4.

 

Thực hiện chương trình tuần 4 HKI năm học 2015 - 2016

Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định, nhận sổ điểm cập nhật điểm miệng vào sổ.

GV Hóa liên hệ T. Huy để thu xếp phòng thực hành..

Hướng dẫn học sinh thi IOE(T. Vững)

Tăng cường sử dụng phòng học bộ môn.

Họp chuyên môn thứ 5 xây dựng kế hoạch BDTX.

Bồi dưỡng học sinh giỏi và hùng biện Tiếng Anh.