In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 3 Năm 2015
(tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 1 KỲ II:

Thực hiện chương trình tuần 1 kỳ II.

Ổn định nề nếp đầu học kyfm điểm danh nắm số lượng báo cáo BGH.

Hoàn tất hồ sơ học kỳ 1, nộp báo cáo sơ kết tập thể, cá nhân.

Nộp danh sách học sinh giỏi huyện, học sinh thi hùng biện.

Nắm kế hoạch dạy tự chọn, soạn giáo án để thực hiện.

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi TA 8.