In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Hóa học Tuần 2 Năm 2015
(tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 5.1 - 10.1

 Coi và chấm KTHKI từ 05.1 - 06.1.2015.

 Vào điểm sổ điểm từ 06.1 - 08.1.

 Thứ năm (08.1) Họp Hội đồng - 13h30.

 Thứ bảy (10.1)

    Sáng: Đánh giá ngoài KĐCL.

    Chiều: Sơ kết lớp HKI.