In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 8 Năm 2014
(tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014)

- Thực hiện chương trình tuần 5 kỳ 2.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Hướng daanxhocj sinh tiếp tục các vòng tự luyện từ 26 đến 30.

- Chọn học sinh giỏi TA7 thành lập lớp bồi dưỡng.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 8.

- Chiều thứ 5 dạy TKB chiều thứ 7.

- Chiều thứ 7 học chính trị tại phòng giáo dục.

- CHiều thứ 5 GVTA tạp huấn sử dụng phòng LAB.