In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 45 Năm 2013
(tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 12.

- Tăng cường công tác hướng dẫn học sinh thi IOE hết vòng 15 chuẩn bị thi cấp trường.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Dự giờ thăm lớp một số giáo viên.

- Nộp đề thi kỳ I và đề cương cho chuyên môn.

- Họp hội đồng sư phạm.