In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 42 Năm 2013
(tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh thi IOE.

- Chuẩn bị công tác thành lập CLB Speaking English.

- Sinh hoạt chuyên đề cụm tại THCS Trần Thúc Nhẫn.

- Chủ nhật dạy bù TKB thứ 3