In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 38 Năm 2013
(tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 5, 6.

- Hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE. Sáng thứ 5 khối 6, 9 Cô Phúc phụ trách. Chiều thứ 5 khối 7, 9 Thầy Vững phụ trách. GV bộ giảng dạy nhắc học sinh tham gia.

- Cập nhật kế hoạch lên trang web của trường và vào sổ.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn 13h 00' ngày 19/9/13.

- Xây dựn kế hoạch tổ, đăng ký danh hiệu thi đua, kiểm tra hồ sơ định kỳ.

- Tham dự hội nghị công chức, viên chức của trường 13h 00' ngày 920/9/13.