In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 37 Năm 2013
(tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013)

- Thực hiện chương trình tuần 4,5.

- Cập nhật kế hoạch lên trang web, lên lịch báo giảng kịp thời.

- Tổ ký duyệt lịch báo giảng.

- GVTA tổ chức cho học sinh đăng ký thi IOE. Chuẩn bị đề kiểm tra 1 tiết và học kỳ có đáp án, matraanj nộp chuyên môn.

- Tham gia họp hội đồng sư phạm 12/9.