In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 33 Năm 2013
(tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013)

Thực hiện chương trình tuần 1 học kỳ I.

Ổn định tình hình học tập trong lớp.

Giáo viên chủ nhiệm nắm kỷ tình hình lớp học báo cáo cho BGH.

Nắm phân công chuyên môn để thực hiện.

Tham gia học chính trị hè tại Phòng GDĐT 2 ngày 17-17/8