In trang

Kế hoạch của Tổ Anh văn - Âm nhạc - Mỹ thuật Tuần 16 Năm 2014
(tuần 16 năm 2014, từ 14/04/2014 đến 20/04/2014)

- Thực hiện chương trình tuần 13 học kỳ 2.

- Cập nhật điểm, kế hoạch vào sổ, lên mạng.

- Các môn Nhạc, Mỹ thuật rà soát chương trình thi kỳ 2 đúng kế hoạch.

- Nộp báo cáo BDTX, SKCTKT cho BGH.

- Dạy thay thày Sơn ốm. T.Vững chiều thứ 2. Cô Hiền sáng thứ 3. Cô Phúc Chiều thứ 3.

- Thanh tra toàn diện cô Phúc. Thứ 5, Thứ 7