In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 9 Năm 2016
(tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016)

1. Duy trì tốt nề nếp, vệ sinh , số lượng.

2. Tiếp tục thu gom kế hoạch nhỏ.

3. Đôn dốc các lớp tham gia cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Huyện lần thứ II.

4. Kiếm tra hồ sơ các Chi Đội (03/03/2016)

5. Triển khai cuộc thi "MHST và Dân vũ" cấp trường. (Các lớp bắt tay vào luyện tập).