In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 8 Năm 2017
(tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)

1. Theo dõi đội trực cờ đỏ.

2. Tiếp tục thu gom kế hoạch nhỏ.

3. Đẩy mạnh "MHST - TD".

4. Tổ chức hội thi "Tiếng hát măng non - Tiếng bước lên Đoàn" vòng sơ loại.

5. Luyện tập bóng đá.

6. Kiểm tra hồ sơ Đội.