In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 7 Năm 2016
(tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)

1. ổn định nề nếp sau kỳ nghĩ tết âm lịch.

2. Nắm tình hình học sinh sau tết.

3. Xét chọn và lập danh sách học sinh mồ côi, hộ nghèo đề nghị hỗ trợ nộp PGD.

4. Nhắc nhỡ các lớp trang hoàng lại lớp học.

5. Nắm danh sách học sinh các lớp có nguy cơ bỏ học báo BGH.