In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 7 Năm 2014
(tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014)

1.Triển khai thu gom kế hoạch nhỏ, ngày 12 và 15/02/2014.

2.Học sinh tham gia thi hùng biện tiếng anh.

3.Họp tpt tại PGD

4.Đưa HS tham gia thi HS giỏi tại Đặng Dung.

5.Họp đoàn bóng đá trường.

6.Tham gia bóng đá cụm tại Đặng Dung.