In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 6 Năm 2016
(tuần 6 năm 2016, từ 08/02/2016 đến 14/02/2016)

1. Nghĩ tết cổ truyền dân tộc.

2. Tham gia hội vật Làng Thủ Lễ.