In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 53 Năm 2015
(tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016)

1. Ngoại khóa "Rung chuông vàng" chủ đề quân đội nhân dân Việt Nam - Biển đảo quê hương- chăm sóc SKSS vị thành niên - phòng chống HIV/AIDS.(29/12/2015)

2. Khám sàn lọc mắt cho học sinh toàn trường.