In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 52 Năm 2013
(tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013)

1.Tổng kết các hoạt động 22/12

2.Tham gia hoạt động về nguồn

3. phục vụ thi HKI.