In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 51 Năm 2015
(tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015)

1. Duy trì tốt vệ sinh, nề nếp, số lượng.

2. Tiếp tục phát động phong trào "Uống nước nhớ nguôn" trong toàn Liên Đội.

3. Làm vệ sinh NTLS xã vào lúc 14h ngày 17/12/2015 (chiều thứ năm) thành phần: Chi Đoàn, Liên Đội.

4. Các khối lớp tham gia thi học kỳ I đảm bảo nghiêm túc.

5. Tiếp tục tham gia cuộc thi chinh phục vũ môn.