In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 49 Năm 2014
(tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)

1. Duy trì tốt nề nếp.

2. Tổ chức hoạt động ngoại khóa "Rung chuông vàng" chủ đề phòng chống Ma túy HIV/AIDS.

3. Tổng kết tháng học tốt tháng 11/2014.

4. Tham gia "Rung chuông vàng" chủ đề 22/12 do Xã Đoàn tổ chức. (Chi Đoàn)

5. Lên kế hoạch đền ơn đáp nghĩa chào mừng 22/12.