In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 48 Năm 2014
(tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

1. Phát động tuồn cuổi cùng trong tháng thi đua học tốt.

2. Trao thưởng các tập thể đạt giải trong phong trào làm Báo Tường chào mừng 20/11 (10 Chi Đội)

3. Đôn đốc các lớp chuẩn bị cho kế hoạch Rung chuông vàng vầ chủ đề HIV - AIDS.

4. Kiểm tra theo dõi nề nếp học sinh.

5. Tham dự tổng kết Đoàn tại xã(TPT)