In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 43 Năm 2014
(tuần 43 năm 2014, từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

1. Theo dõi nề nếp học sinh.

2. Cũng cố Chi hội chữ thập đỏ trường học năm học 2014 - 2015.

3. Triển khai "Múa hát sân trường" cho đội kỹ năng.

4. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động 20/11.

5. Tổng kết thi đua Liên Đội.