In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 42 Năm 2018
(tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)

1. Duy trì tốt vệ sinh, nề nếp.

2. Tiếp tục triển khai Thể dục giữa giờ.

3. Triển khai MHST, Dân vũ cho BCH Liên Đội, đội kỹ năng của các lớp.

4. Sinh hoạt CLB GD Đồng Đẳng.