In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 41 Năm 2018
(tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018)

1. Tập 2 bài múa hát sân trường năm học 2018 - 2019 cho BCH Liên Đội.

2. Ngoại khóa ATGT vào lúc 14h30 ngày 11/10/2018.

3. Báo cáo "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 cho PGD.