In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 41 Năm 2014
(tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014)

1. Tổng kết "Tuần học suốc đời" nộp báo cáo cho phòng giáo dục.

2. Chấm tuyển chọn bài dự thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"

3. Tham gia ngày hội bóng đá vui tại trường THCS Đặng Dung.(12/10)

4. Theo dõi nề nếp học sinh.

5. Nộp bài dự thi "Em yêu lịch sử Việt Nam" cho phòng giáo dục.