In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 40 Năm 2016
(tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016)

  1. Duy trì tốt nè nếp, vệ sinh, số ượng.
  2. Phát động tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 03/10 đến 09/10/2016
  3. Họp BCH Lên Đội trù bị đai hội Liên Đội.(04/10/2016)
  4. Đại hội Liên Đội nhiệm kỳ 2016 – 2017 (06/1/2016).
  5. Truyên truyền nói chuện về tấm gương tự học của Bác Hồ vào tiết chào cờ va giờ ra chơi.