In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 4 Năm 2019
(tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)

1. Duy trì tốt nề nếp, vệ sinh, số lượng.

2. Luyện tập nghi thức, chúc mừng đại hội UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Thành.

3. Luyện tập bóng đá tham gia bóng đá cụm Đặng Dung - Đặng Tất - Nguyễn Hữu Dật.

4. Thành lập BTC, BGK chấm UPU cấp trường, chọn 5 bài tham gia thi cấp Tỉnh, các bài của các lớp nộp BTC cấp quốc gia.